Konsorcjum BazTech

W 1997 r. z inicjatywy Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy (obecnie Politechnika Bydgoska im. J. i J. Śniadeckich) powstała koncepcja tworzenia bazy indeksującej polskie czasopisma z zakresu nauk technicznych. W 1998 r. zainteresowane instytucje podpisały w Bydgoszczy Porozumienie bibliotek i instytutów, którego celem było wspólne tworzenie bibliograficzno-abstraktowej Bazy danych o zawartości polskich czasopism technicznych pod nazwą BazTech. Koordynatorem Porozumienia była Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy. Przystąpiło do niego 14 bibliotek akademickich i instytutów naukowych, w następnych latach dołączało 9 kolejnych, a 1 wystąpiła, tworzących obecnie zespół 22 instytucji z 15 miast w Polsce – twórców bazy. W latach 2006-2022 koordynatorem  była Politechnika Krakowska, a od 2022 r. jest nim Politechnika Lubelska.

W 2008 r. instytucje tworzące Porozumienie podpisały umowę tworząc naukowe Konsorcjum BazTech. W umowie określono zasady współpracy instytucji Partnerów Konsorcjum BazTech. Ostatnia Umowa Konsorcjum BazTech została zawarta na okres 5 lat tj. od dnia 14.05.2022 r. do dnia 14.05.2027 r.

Tworzenie bazy BazTech rozpoczęto w 1998 r. w ramach dotacji z Komitetu Badań Naukowych na „rozbudowę i udostępnianie baz danych o charakterze regionalnym lub ogólnokrajowym w sieciach komputerowych”. Bazę udostępniono w internecie w styczniu 1999 r. na serwerze Centrum Informatycznego Uniwersytetu Warszawskiego (CIUW), obecnie ICM UW w ramach Wirtualnej Biblioteki Nauki. Od 1999 r. projekt był dofinansowywany przez MENiS (działalność wspomagająca badania). W latach 2005-2015 otrzymywano dotacje z MNiSW w ramach SPUB WBN i DS WBN. W latach 2016-2019 tworzenie bazy było dofinansowane ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (DUN), od roku 2020 projekt jest dofinansowywany ze środków MNiSW (później MEiN) w ramach programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” :

 •  2016-2017 – „Baza danych o zawartości polskich czasopism technicznych BazTech – aktualizacja i rozwój” – w ramach umowy 812/P-DUN/2016
 • 2018-2019 – Kontynuacja zadania „Baza danych o zawartości polskich czasopism technicznych BazTech – aktualizacja i rozwój – w ramach umowy nr 509/P-DUN/2018
 • 2020-2021  – „Baza danych o zawartości polskich czasopism technicznych BazTech – kontynuacja” – umowa Nr 461252 w ramach programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” – moduł: Popularyzacja nauki i promocja sportu
 • 2022-2024 – „Baza danych o zawartości polskich czasopism technicznych BazTech edycja 2022-2024” – umowa nr SONP/SP/546092/2022 – moduł: Popularyzacja nauki i promocja sportu

W 2007 r. działalność konsorcjum poszerzyła się o tworzenie portalu dziedzinowego typu „subject gateway” BazTOL – Polskie zasoby sieciowe z zakresu nauk technicznych.

Kalendarium

 • 1997 – inicjatywa i koncepcja tworzenia bazy BazTech – grupa inicjatywna: ATR (obecnie PBŚ) w Bydgoszczy, Politechnika Szczecińska, Wojskowa Akademia Techniczna
 • 1998 – podpisanie Porozumienia (20 instytucji – koordynator ATR w Bydgoszczy)
 • 1998 – rozpoczęcie tworzenia bazy BazTech
 • 1999 – baza BazTech dostępna w sieci internet (na serwerze CIUW)
 • 1999 – przystąpienie do Porozumienia Politechniki Warszawskiej
 • 2002 – przeniesienie BazTech na serwer ICM UW w skład „Biblioteki Wirtualnej Nauki”
 • 2002 – zainicjowanie współpracy z wydawcami czasopism (przekazywanie danych bibliograficznych)
 • 2005 – przystąpienie do Porozumienia Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
 • 2005 – inicjatywa uzupełniania rekordów artykułów o bibliografie załącznikowe
 • 2006 – Politechnika Krakowska koordynatorem
 • 2006 – przystąpienie do Porozumienia Politechniki Łódzkiej
 • 2007 – inicjatywa i koncepcja tworzenia portalu BazTOL
 • 2007 – rozpoczęcie dodawania bibliografii załącznikowych do rekordów artykułów
 • 2007 – BazTech indeksowana przez GoogleScholar
 • 2008 – rozpoczęcie zamieszczania pełnych tekstów publikacji w BazTech (na podstawie umów pomiędzy wydawcami a ICM UW)
 • 2008 – zmiana nazwy z Porozumienia na Konsorcjum BazTech, podpisanie Umowy Konsorcjum BazTech
 • 2008 – uruchomienie Portalu BazTOL
 • 2009 – Ogólnopolska konferencja naukowa „Bibliograficzne bazy danych : kierunki rozwoju i możliwości współpracy”, Bydgoszcz
 • 2011 – przystąpienie do Konsorcjum Politechniki Częstochowskiej
 • 2012 – BazTech na liście baz referencyjnych MNiSzW
 • 2013 – udostępnienie nowego interfejsu wyszukiwawczego YADDA
 • 2013 – rozpoczęcie opracowywania rekordów w programie DeskLight
 • 2013 – II Konferencja naukowa Konsorcjum BazTech „Bibliograficzne bazy danych i ich rola w rozwoju nauki”, Poznań
 • 2014 – utworzenie profilu BazTech na Facebooku
 • 2014-2015 – cykl seminariów dla redaktorów czasopism „Jak zwiększyć zasięg i wpływ czasopisma naukowego?”
 • 2015 – zasoby BazTech dostępne w portalu Infona
 • 2015 – rozpoczęcie przekazywania redakcjom danych do POL-indexu
 • 2017 – III Konferencja Naukowa Konsorcjum BazTech „Bibliograficzne bazy danych: perspektywy i problemy rozwoju”, Kraków
 • 2019 – rozpoczęcie zamieszczania pełnych imion autorów w rekordach artykułów
 • 2020 – zmiana interfejsu do przeszukiwania zasobów bazy
 • 2021 – rozpoczęcie zamieszczania identyfikatorów ORCID  
 • 2021 – zamknięto aktualizację zasobów Portalu BazTOL
 • 2022 – zasoby BazTech dostępne w Bibliotece Nauki
 • 2022 – Politechnika Lubelska koordynatorem
 • 2022 – Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny występuje z Konsorcjum BazTech