Zasady indeksowania czasopism w BazTech

Kryteria doboru nowych tytułów czasopism do bazy

Nowe tytuły czasopism będą przyjmowane do indeksowania w bazie po ocenie uwzględniającej poniższe kryteria, które nie są obligatoryjne, ale mają wpływ na pozytywną decyzję:

 • tematyka zgodna z profilem bazy: nauki techniczne oraz w wyborze nauki ścisłe i ochrona środowiska
 • naukowy lub fachowy charakter czasopisma
 • recenzowanie artykułów
 • istniejące w czasopiśmie tytuły, streszczenia i słowa kluczowe w języku publikacji i w jednym z języków kongresowych, gdy językiem publikacji jest język polski
 • podawane afiliacje i e-maile autorów
 • istniejące bibliografie załącznikowe (wykazy wykorzystanej literatury)
 • występowanie tytułu na liście czasopism punktowanych przez MNiSW
 • występowanie tytułu na  Master Journal List (Clarivate Analytics, dawniej Thomson Reuters)
 • określony wskaźnik Impact Factor na podstawie Journal Citation Reports
 • strona internetowa czasopisma z dostępem do streszczeń i/lub pełnych tekstów artykułów
 • wykaz zasad publikowania dla autorów zamieszony na stronie internetowej i/lub w czasopiśmie
 • deklaracja przekazywania pełnych tekstów artykułów do bazy BazTech w celu ich bezpłatnego udostępniania na platformie Yadda, na podstawie umowy z ICM UW

Obowiązki wydawcy po przyjęciu czasopisma do indeksowania w bazie BazTech

 • dostarczanie redaktorom BazTech danych bibliograficznych oraz literatury załącznikowej zgodnie z ustalonym trybem lub zgoda na pobieranie takich danych z informacji dostępnych na witrynie czasopisma
 • dostarczenie pliku elektronicznej wersji okładki czasopisma (ok. 200×280 pikseli) i zgoda na zamieszczenie w bazie
 • przekazywanie wskazanej bibliotece jednego darmowego egzemplarza każdego numeru czasopisma (również numerów archiwalnych) i/lub darmowy dostęp online dla użytkowników danej biblioteki, gdy dostęp jest ograniczony

Powinności redaktorów BazTech

 • indeksowanie w bazie artykułów, z pominięciem tekstów promocyjnych, reklamowych, sprawozdań itp., opublikowanych nie wcześniej niż w 1998 r.
 • uzupełnianie opisów artykułów o metadane niezbędne do zapewnienia wysokiej jakości wyszukiwania
 • dbałość o bieżącą aktualizację bazy