Informacje ogólne

Tematyka bazy

nauki techniczne oraz w wyborze nauki ścisłe i ochrona środowiska

Rejestrowane dokumenty
  • artykuły z czasopism
  • publikacje z wydawnictw własnych uczelni i instytutów naukowo-badawczych
  • materiały z konferencji opublikowane w czasopismach lub powyższych wydawnictwach.
Zakres chronologiczny
  • od 1998 r.
  • baza jest aktualizowana na bieżąco
Typy i zawartość rekordów
  • rekord artykułu: nazwiska autorów (do 2018 r. włącznie z inicjałami imion; od 2019 r. z pełnymi imionami), tytuł artykułu w języku polskim i/lub angielskim, tytuł czasopisma (z linkiem do pełnych tekstów, jeśli występują w sieci), tytuł konferencji, rok, vol., nr, strony, słowa kluczowe i/lub streszczenia w języku polskim i/lub angielskim, język publikacji, afiliacje i e-maile autorów, bibliografie załącznikowe (artykułów od 2005 r.), numer DOI, pełne teksty artykułów z  czasopism, których wydawcy udzielili licencji
  • rekord czasopisma: tytuł, wydawca, redakcja, adresy, ISSN, częstotliwość, adres URL i e-mail wydawcy/redakcji, link do pełnych tekstów (o ile występują w sieci), punktacja MNiSW 2013-2016, IF, występowanie w DOAJ, poprzedni/następny tytuł, okładka czasopisma, prenumeratorzy wg roczników spośród bibliotek tworzących bazę.

Rekordy tworzone są na podstawie tekstów publikacji – mogą nie zawierać, np. słów kluczowych, streszczeń czy adresów autora, jeśli takie informacje nie występują w czasopiśmie.

Proces tworzenia bazy

Inicjatywa tworzenia BazTech powstała w 1997 r. wśród bibliotek uczelni o profilu technicznym oraz branżowych ośrodków informacji naukowo-technicznej. Realizację projektu rozpoczęto w 1998 r. w ramach dotacji z Komitetu Badań Naukowych na „rozbudowę i udostępnianie baz danych o charakterze regionalnym lub ogólnokrajowym w sieciach komputerowych”. Bazę udostępniono w internecie w styczniu 1999 r. na serwerze Centrum Informatycznego Uniwersytetu Warszawskiego (CIUW), obecnie ICM UW w ramach Wirtualnej Biblioteki Nauki. Od 1999 r. projekt był dofinansowywany przez MENiS (działalność wspomagająca badania). W latach 2005-2015 otrzymywano dotacje z MNiSW w ramach SPUB WBN i DS WBN. W latach 2016-2019 tworzenie bazy było dofinansowane ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (DUN), od roku 2020 projekt jest dofinansowywany ze środków MNiSW w ramach programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” :

  •  2016-2017 – „Baza danych o zawartości polskich czasopism technicznych BazTech – aktualizacja i rozwój” – w ramach umowy 812/P-DUN/2016
  • 2018-2019 – Kontynuacja zadania „Baza danych o zawartości polskich czasopism technicznych BazTech – aktualizacja i rozwój – w ramach umowy nr 509/P-DUN/2018
  • 2020-2021  – „Baza danych o zawartości polskich czasopism technicznych BazTech – kontynuacja” – umowa Nr 461252 w ramach programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” – moduł: Popularyzacja nauki i promocja sportu.

Lista indeksowanych tytułów powstała na podstawie czasopism prenumerowanych przez biblioteki Konsorcjum BazTech. Każda z instytucji otrzymała odrębny zakres tytułów do indeksowania. Rekordy artykułów opracowywane są w 23 ośrodkach współpracujących (praca zdalna na serwerze ICM UW, przy pomocy oprogramowania Yadda), a rekordy czasopism centralnie przez koordynatora.

W 2002 r. zainicjowano współpracę z wydawcami czasopism indeksowanych w BazTech, początkowo w zakresie przesyłania elektronicznych wersji opisów bibliograficznych, następnie zgody na pobieranie niezbędnych danych z witryn czasopism. Ponadto wydawcy ok. 300 czasopism udzielili licencji na udostępnianie w bazie pełnych tekstów artykułów, wpisując się tym – razem z twórcami BazTech – w ruch otwartego dostępu (open access).

Więcej o powstawaniu i tworzeniu bazy zob. Publikacje o bazie.

Zmień wielkość tekstu